3. členská schůze družstva

21.02.2015 11:34

Vážení členové,

dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 3. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na pondělí dne 23. března 2015 (datum jsme určili podle výsledku hlasování na Doodle) od 18:00 hodin (na opozdilce se nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále Základní umělecké školy v Borovanech, Žižkovo nám. 20.

Na schůzi navrhujeme následující pořad jednání:

 1. Úvod
 2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání
 3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise
 4. Zpráva o stavu členské základny a o zasmluvněných dalších členských vkladech
 5. Účetní závěrka za rok 2014
 6. Informace o pivovarské technologii a o projektech a stavebních úpravách prostorů pro pivovar a restauraci
 7. Informace o jednání s představiteli města Borovany
 8. Volba členů představenstva
 9. Volba členů kontrolní komise
 10. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru
 11. Různé