4. členská schůze družstva

09.09.2015 20:13

Vážení členové,

dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 4. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na pátek dne 9. řijna 2015 od 17:30 hodin (na opozdilce se nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále zastupitelstva města (radnice, přístavba 1. patro)

Na schůzi navrhujeme následující pořad jednání:

  1. Úvod
  2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání
  3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise
  4. Zpráva o stavu členské základny
  5. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostor pro pivovar a restauraci a nájemní podmínky stanovené městem
  6. Varianty dalšího postupu a hlasování
  7. Další kroky k provedení zvolené varianty dalšího postupu
  8. Dovolba člena představenstva
  9. Různé

Podkladové materiály na schůzi budou vyvěšeny na www.pivovar-borovany.cz

Prosím, pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, dejte dalšímu členovi plnou moc k zastupování. Plná moc nemusí být úředně ověřena!